Công ty TNHH Phong Phú (translator)

(not rated yet)Công ty tnhh phong phú

Cong ty Phong Phu la nha phoi phoi chien luoc hang: KCC, CHOKWANG, AICA, SIKA ...+ voi hon 6 nam hoat dong tren 1000 du an epoxy da hoan thanh voi chat luong da duoc cac Chu dau tu danh gia cao nhu: Cotecons, Posco, Kumho Tires, K+, Ton Nam Kim, Ton Dong A, Ton Phuong Nam...
Voi doi ngu nhan luc duoc dao tao bai ban, he thong may mooc tien tien cung voi kinh nghiem thi cong thuc te hang tram cong trinh ve son san epoxy nen PPTECH da dap ung tat ca cac yeu cau cua quy khach hang voi chat luong thi cong tot nhat
- Ten goi khac cua cong ty Phong Phu: PPTECH


Native language: Danish
Translates from: Afrikaans
Translates into: English


User links: Website Facebook


Return